Studie 2021-54 (HSR) Geïntegreerde zorg

Lopende studie - In dit onderzoek zal de huidige maturiteit worden nagegaan van geïntegreerde zorg in België, met als doel aanbevelingen te kunnen formuleren voor toekomstig beleid ten aanzien van geïntegreerde zorg. 

Om de maturiteit van geïntegreerde zorg in België te onderzoeken gebruiken we verschillende methoden:

  1. Analyse van de verschillende doelen/beleid omtrent geïntegreerde zorg in de bestaande beleidsdocumenten (gezondheidzorg en welzijn) van zowel de federale overheid als de deelstaten. In combinatie met input van sleutelpersonen uit de overheden en met de projectleiders van de pilootprojecten geïntegreerde zorg proberen we een overzicht te geven van wat er reeds van beleid wordt uitgewerkt rond geïntegreerde zorg. 
  2. Het nagaan van de perceptie van de maturiteit van geïntegreerde zorg in de verschillende regio’s in België via een online enquête naar de personen die zorg organiseren (vb. een zorgraad in een eerstelijnszone, een huisartsenkring, vereniging apothekers, OCMW…) en diegene die het beleid en de financiering uittekenen. Voor deze vragenlijst wordt gestart vanuit de vragen uit de Scirocco-tool.
  3. Met al deze info wordt er dan verder gewerkt om de barrières en facilitatoren van de verdere ontwikkeling van geïntegreerde zorg in België te identificeren, maar ook om concrete oplossingen te vinden. Dit zal worden uitgewerkt aan de hand van discussiegroepen, die zullen worden georganiseerd in enkele regio’s verspreid over het Belgische grondgebied. De meest relevante barrière die wordt geciteerd zal worden verder geanalyseerd a.d.h.v. een literatuuronderzoek 
  4. De perceptie van de patiënten over hoe zij al dan niet geïntegreerde zorg ervaren zal worden geanalyseerd a.d.h.v. een online bevraging (PACIC vragenlijst) waar ook wordt gepeild naar de gezondheid gerelateerde kwaliteit van leven (EQ 5D vragenlijst) 

Al deze info moet resulteren in stakeholder-gedreven en concrete actiepunten voor de verschillende beleidsmakers. Het belang, de haalbaarheid en de acceptatiegraad van deze aanbevelingen zullen worden afgetoetst via een Delphi consultatie bij de sleutelpersonen van de overheden, patiëntenorganisaties en vertegenwoordigers van de beroepsgroepen. 

Voor de uitvoering van deze studie werken we samen met het adviesbureau ShiftN, de UCLouvain, PAQS, het adviesbureau Hict en marktonderzoeksbureau Profacts.  

Vereist uw gezondheidstoestand de betrokkenheid van meerdere zorg- en hulpverleners en zou u ons uw mening willen geven over geïntegreerde zorg? 

Klik dan op deze link om de vragenlijst in te vullen. 

Published on: 
24-11-2021