Selectieprocedure voor het KCE-jaarprogramma

Om een studievoorstel voor het jaarprogramma in te dienen moet u een online formulier invullen

De selectieprocedure van de onderwerpen bestaat uit verschillende stappen.

1. VOLDOET HET VOORSTEL AAN DE TOELATINGSCRITERIA?

Om in aanmerking te komen moet het voorstel aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • het formulier moet tijdig bij het KCE zijn ingediend
 • het formulier moet volledig en duidelijk zijn ingevuld. Het prioriteitsniveau van het voorgestelde onderwerp moet kunnen worden bepaald (zie criteria in punt 2) 

Het onderwerp moet ingedeeld kunnen worden bij één van de volgende domeinen van het KCE :

Het onderwerp mag niet reeds behandeld zijn in een KCE-rapport of mag nog niet op de lijst van geplande of lopende studies voorkomen van het KCE of van een andere overheidsinstelling (Sciensano, Hoge Gezondheidsraad, …). Alle reeds gepubliceerde of lopende en geplande KCE-studies worden vermeld op de KCE-website. 

Enkele opmerkingen: 

 • Onderzoeksvragen waarvoor de financiering van diagnostische of therapeutische interventionele studies nodig is (clinical trials) worden niet weerhouden voor het KCE-jaarprogramma, maar kunnen eventueel in aanmerking komen voor het KCE Trials programma.
 • Voor de ontwikkeling van praktijkrichtlijnen (guidelines) zal het KCE alleen voorstellen weerhouden die bedoeld zijn voor zorgverleners van de 2e of 3e lijn. Sinds 2018 is het federale netwerk voor Evidence-Based Practice (EBP) namelijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van richtlijnen voor de 1e lijn.
 • Voor het ontwikkelen, updaten of implementeren van richtlijnen voor de eerstelijnszorg, doet het EBP- netwerk, waarin het KCE actief is, eveneens een jaarlijkse oproep tot het indienen van projecten. De te gebruiken formulieren zijn beschikbaar op de website van Ebpracticenet via deze link.  

 

2 VOLDOET HET VOORSTEL AAN DE PRIORITEITSCRITERIA?

Elk jaar in september, na het verstrijken van de termijn voor het indienen van de studievoorstellen, rangschikt het KCE de onderwerpen, op basis van de volgende criteria:

 • Beleidsrelevantie van het onderwerp: kan een studie over het onderwerp de beleidsmakers ondersteunen bij het nemen van een beslissing in de gezondheidszorg?
 • Frequentie, ernst en ruimte voor verbetering van het betrokken gezondheidsprobleem;
 • Haalbaarheid van de studie.

Voor meer details over de prioriteitscriteria en de methodologie, klik hier.

Voor een zo objectief mogelijke evaluatie worden alle voorstellen geanonimiseerd.

3. SELECTIE VAN DE ONDERWERPEN

Opmaken van een short list

In oktober worden de onderwerpen, gerangschikt per prioriteit, voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het KCE. Deze zal dan een pre-selectie maken (shortlist) voor het voorlopige programma van het volgende jaar.

De indieners van de studieonderwerpen worden in de loop van november op de hoogte gebracht van de opname (of niet) van hun onderwerp op deze shortlist.

Voor de methodologische details bij het samenstellen van de shortlist: link

Grondige analyse en selectie

 • Over elk onderwerp op de short list voert het KCE een eerste analyse uit. Daarbij worden de methodologische haalbaarheid, de beschikbaarheid van gegevens en de werklast voor het uitvoeren van de studie nog meer nauwkeurig nagegaan;
 • Enkel de studies die uitvoerbaar zijn binnen de beperkingen van tijd, budget en personeel worden voorgesteld voor het definitieve jaarprogramma;
 • De onderwerpen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur van december, die het programma voor het volgende jaar vastlegt; 
 • De indieners van een studieonderwerp worden in de loop van januari op de hoogte gebracht van de opname (of niet) van hun onderwerp in het jaarprogramma.

Voor de methodologische details van deze fase: link  

4. WIE VOERT DE STUDIE UIT?

 • de KCE-onderzoekers OF
 • de KCE-onderzoekers in samenwerking met één of meerdere externe teams die werden geselecteerd in het kader van een openbare aanbesteding

De indiener van het studievoorstel wordt eventueel als extern expert uitgenodigd. Hij kan ook deelnemen aan een openbare aanbesteding, als deze door het KCE gelanceerd wordt. 

Published on: 
31-05-2021