Selectieprocedure

De selectie van een onderaannemer verloopt meestal in twee fasen:

1e fase: samenstellen van een short list met drie kandidaten

De jury gaat na of de kandidaten geschikt zijn, op basis van hun ervaring en hun reputatie. Voor deze eerste selectie bekijkt de jury de volgende informatie, die dan ook best in detail wordt verschaft door de kandidaten in hun aanvraag tot deelname:

 • de wetenschappelijke reputatie van het team
 • de competentie in het betrokken domein
 • de multidisciplinaire samenstelling van het team en de competenties van de personen die op het project zullen werken
 • de bekwaamheid om in een netwerk te functioneren
 • het zakencijfer gerealiseerd bij de 3 laatste projecten in het betrokken onderzoeksdomein.

De jury selecteert maximaal 3 kandidaten. Zij zullen een lastenboek ontvangen waarin het onderwerp en de te volgen methodologie worden toegelicht.

De geselecteerde kandidaten worden vervolgens uitgenodigd om binnen een bepaalde termijn (meestal 4 weken) een offerte over te maken.

2e fase: toekenning van de opdracht

Het lastenboek bevat een administratief (het standaard onderzoekscontract) en een technisch gedeelte, dat bestaat uit een pre-projectfiche.

Deze pre-projectfiche:

 • bevat de te beantwoorden vragen
 • vat de belangrijkste werken, gekend over het onderwerp, samen
 • stelt een onderzoeksmethodologie en een studiedesign voor
 • maakt een schatting van de tijd en de medewerkers die nodig zijn om binnen de gestelde termijn tot het gewenste resultaat te komen.

De offerte van de geselecteerde kandidaten moet niet alleen gebaseerd zijn op de pre-projectfiche, maar moet haar ook verfijnen, vervolledigen en eventueel aanvullen met varianten, om de jury te tonen hoe de kandidaat het onderwerp concreet zal aanpakken. 

Nadat de jury de offertes heeft bestudeerd, onderhandelt het KCE eventueel met de kandidaten om bepaalde punten nog te preciseren en om uiteindelijk tot een definitieve projectfiche te komen. Deze vormt de contractuele basis van de opdracht met de kandidaat met de meest interessante offerte, op basis van de volgende criteria:

 • mogelijkheid om de voorgestelde methodologie concreet toe te passen
 • voorstellen tot verbetering van de pre-projectfiche
 • prijs
 • beschikbaarheid en competentie van de onderzoekers die effectief aan het project zullen werken.
Published on: 
11-07-2017