Zoekresultaten

Zoeken

 1. Studie naar praktijkverschillen bij electieve chirurgische ingrepen in België

  KCE Reports 42A (2006) Een nieuwe studie van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) toont aan dat er in België grote regionale verschillen bestaan voor chirurgische ingrepen. De woonplaats bepaalt welke kans iemand het meeste loopt om een bepaalde operatie te ondergaan. De verschillen variëren geografisch naargelang de ingreep  

 2. Antibioticagebruik in ziekenhuizen bij acute pyelonefritis.

  KCE Reports 3A (2004) Acute pyelonefritis (infectie van het nierbekken) zorgt voor bijna 6000 ziekenhuisopnames per jaar. Deze infectieziekte treft vooral seksueel actieve jonge vrouwen.

 3. De organisatie van de zorg na een bevalling

  KCE Reports 232A (2014) In het budgetvoorstel voor de gezondheidszorg van de regering vindt men een maatregel om het verblijf in de kraamkliniek na de bevalling in te korten. Dit voorstel volgt daarmee een internationale trend, waarbij vrouwen met hun pasgeboren baby steeds vroeger de kraamafdeling verlaten. Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) is dit in België, waar de duur van de kraamverblijven nog steeds hoger ligt dan in de meeste andere westerse landen, ook mogelijk, maar daarvoor is wel een grondige reorganisatie van de postnatale zorg noodzakelijk.

 4. Het opstellen van een medische index voor private ziekteverzekerings-overeenkomsten

  KCE Reports 96A (2008) Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bestudeerde een aantal methoden om een medische index vast te leggen. Dit gebeurde met het oog op het inperken van de premiestijgingen van de hospitalisatieverzekeringen, zoals voorzien in de wet. Het KCE pleit voor de invoering van een medische index gebaseerd op andere gegevens dan bij de klassieke prijsindex. Deze gegevens kunnen worden bezorgd door de verzekeringsmaatschappijen op voorwaarde dat ze vooraf grondig worden nagekeken.

 5. Studie naar een alternatieve financiering van bloed en labiele bloedderivaten in de ziekenhuizen.

  KCE Reports 12A (2005) Bloedtransfusies zijn waardevol. Bloed wordt gratis afgestaan als een onbaatzuchtige dienst aan de gemeenschap. Bloed wordt echter ook zeldzamer, deels omdat de behoeften toenemen door de vergrijzing, deels omdat meer bloedgevers worden uitgesloten uit voorzorgsmaatregelen (preventie van door bloed overdraagbare aandoeningen). Ondanks deze voorzorgen en de hoog geprezen kwaliteit van het Rode Kruis blijft bloedtransfusie een transplantatie van weefsel: het zal nooit geheel veilig zijn.

 6. Een eerste stap naar het meten van de performantie van het Belgische gezondheidszorgsysteem

  KCE Reports 128A (2010) Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) ontwikkelde samen met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het RIZIV een prototype van een meetsysteem om de performantie van de Belgische gezondheidszorg te meten. Een eerste oefening toonde aan dat een dergelijke meting een haalbare kaart is, als er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt, zoals een goede samenwerking tussen de betrokken administraties en een betere beschikbaarheid van de gezondheidsdata. Zo zijn er nog steeds geen recente nationale gegevens over de sterfteoorzaken.

 7. Handleiding voor op-kosten-gebaseerde prijsbepaling van ziekenhuisinterventies

  KCE Reports 178A (2012) Meestal zijn het de beleidsmakers die de prijs van een zorgprestatie bepalen. Toch beschikken zij niet altijd over objectieve elementen om de bedragen voorgesteld door de zorgverleners of de ziekenhuizen te aanvaarden of te weigeren. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) maakte daarom een handleiding voor de bepaling van de prijzen van ziekenhuisinterventies op basis van de reële kosten.

 8. Evaluatie van de referentiebedragen.

  KCE Reports 17A (2005) In de ziekenhuizen werden in 2002 'referentiebedragen' ingevoerd als een maatregel tegen overconsumptie: voor een aantal chirurgische ingrepen dienen uitgaven groter dan 21% boven het gemiddelde terugbetaald door de ziekenhuizen. Een rapport van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) toont nu aan dat de referentiebedragen nauwelijks gekend zijn in de ziekenhuissector en technisch vatbaar zijn voor kritiek. Verschillende verbeteringen zijn mogelijk: o.a.

 9. Intensieve maternele verzorging (Maternal Intensive Care) in België

  KCE Reports 94A (2008) Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) onderzocht samen met een universitaire onderzoeksgroep (UGent, UZLeuven, KU Leuven, ULB en ULg) en het Intermutualistisch agentschap het adequaat gebruik van publieke middelen door de MIC (Maternal Intensive Care) centra. Slechts 40 % van de zwangere risicopatiënten wordt effectief opgenomen in een MIC-centrum en de MIC-bedden zijn vaak onderbenut. Een belangrijke oorzaak is de onduidelijke opname –en doorverwijspolitiek.

 10. Vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, fase IV. Verdeelsleutel tussen het Fonds en de verzekeraars

  KCE Reports 68A (2007) De slachtoffers van schade als gevolg van gezondheidszorg moeten straks in principe de fout van de arts niet meer bewijzen om aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding. De nieuwe wet van 15 mei 2007 voorziet namelijk een schadevergoeding zodra er schade kan worden aangetoond. Het was eerst voorzien dat deze wet op 1 januari 2008 van kracht zou worden, maar onlangs werd dit met een jaar uitgesteld. Er is namelijk nog geen regering om voor de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten te zorgen.

 11. Verkennende stappen voor het formuleren van doelstellingen voor het Belgische gezondheidssysteem

  KCE Reports 292A (2017) De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt alle landen aan om concrete doelstellingen voor hun gezondheidsbeleid vast te leggen. België hanteert er al een aantal, maar ze zijn heel uiteenlopend. Om meer coherentie te bereiken, werd aan het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) gevraagd om een overzicht te maken van alles wat al op federaal niveau bestaat. Lees meer...

 12. De vergoeding van slachtoffers besmet met het hepatitis C-virus of het HIV-virus door bloedtransfusie

  KCE Reports 134A (2010) De zeer recente wet van 31 maart 2010, die een schadevergoeding voorziet bij medische ongevallen, is nog niet van toepassing, maar er zijn al voorstellen om ze te wijzigen. Een aantal parlementsleden zou graag de wet uitbreiden naar mensen die voor de jaren 90 door bloedtransfusie met het hepatitis-C-virus of het AIDS-virus (HIV) werden besmet. Deze wetswijziging zou ongeveer 40 miljoen € kosten en discriminerend zijn voor andere slachtoffers van medische ongevallen.

 13. Vergelijking van kost en kwaliteit van twee financieringssystemen voor de eerstelijnszorg in België

  KCE Reports 85A (2008) Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) vergeleek de kostprijs voor de gemeenschap en de zorgkwaliteit van de huisartspraktijken die door het RIZIV forfaitair worden vergoed met die van de praktijken die worden betaald per prestatie. De studie werd uitgevoerd in samenwerking met UGent, de ULB en de UCL. Het doel was niet om zich ten gunste van één van de systemen uit spreken. De onderzoekers wilden vooral nagaan hoe de twee systemen op een rechtvaardige manier naast elkaar kunnen blijven bestaan.

 14. Inventaris van databanken gezondheidszorg

  KCE Reports 30A (2006) Het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE) heeft een inventaris gemaakt van de in België beschikbare gezondheidszorggegevens en databanken. Die inventaris is belangrijk om beleidsmakers en onderzoekers in staat te stellen beschikbare gegevens te gebruiken voor beleidsdoeleinden en wetenschappelijk onderzoek.

 15. Evidence-based inhoud van geschreven informatie vanuit de farmaceutische industrie aan huisartsen

  KCE Reports 55A (2007) Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bestudeerde op vraag van het RIZIV de kwaliteit van geschreven informatie die artsen ontvangen van de farmaceutische industrie. Het blijkt dat een minderheid van de boodschappen (17 % of 1 op 6) werkelijk wetenschappelijk gefundeerd is of gebaseerd op de bijsluiter. Artsen beschouwen de info wel niet altijd als een betrouwbare bron. De studie werd uitgevoerd in samenwerking met de wetenschappelijke vereniging van huisartsen in Vlaanderen (Domus Medica) en Wallonië (SSMG).

 16. Transcatheter aortakunstklep implantatie (TAVI): een Health Technology Assessment actualisatie

  KCE Reports 163A (2011) De percutane aortaklep is een kunstklep die ingebracht kan worden via een slagader in de lies. Ze is bedoeld voor mensen voor wie een klassieke operatie te riskant of onmogelijk is. In 2008 adviseerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) om deze ingreep niet terug te betalen. Er waren twijfels over de veiligheid: de toen beschikbare gegevens suggereerden na de ingreep een hogere sterfte dan na een openhartoperatie. Bovendien is de ingreep bijna tweemaal zo duur.