Natriuretische peptiden: eén eenvoudige bloedtest om hartfalen op te sporen?

  • 13 januari 2006

Bloedonderzoek wordt al te vaak aangezien als het wondermiddel waarmee een arts ieder gezondheidsprobleem van een patiënt kan ontdekken. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft een rapport gepubliceerd over een nieuwe bloedtest: NP (natriuretisch peptide). Deze laat artsen toe om bij patiënten met kortademigheid uit te sluiten of deze het gevolg is van een probleem van het hart. Voor wijdverspreid gebruik bij mensen zonder klachten (‘screening’) is de test niet geschikt.

De meeste hart- en longziekten kunnen aanleiding geven tot kortademigheid. Het is voor de arts niet altijd meteen duidelijk waar de oorzaak ligt. Een nauwkeurige diagnose is belangrijk omdat ze bepaalt welk verder onderzoek en behandeling noodzakelijk zijn. Uitgebreide analyse van de beschikbare klinische studies bracht aan het licht dat de NP-test slechts in welomschreven omstandigheden nuttig is, m.n. wanneer een arts twijfelt aan de oorsprong van klachten over kortademigheid.

De NP-test wordt (zonder terugbetaling) in bepaalde ziekenhuizen al aangewend om bij gekende patiënten met hartfalen de behandeling op te volgen. Er zijn op dit ogenblik onvoldoende wetenschappelijke bewijzen hiervoor.

Het KCE stelt voor om NP terug te betalen voor die indicatie waarvoor de test zijn nut bewezen heeft, d.i. als hulpmiddel bij moeilijke gevallen waar de oorzaak van kortademigheid niet duidelijk is. Een afwijkende test zegt niks. Maar een normaal testresultaat laat toe om met vrij grote zekerheid hartfalen uit te sluiten. Op een spoedgevallendienst zal dit bijvoorbeeld toelaten om technische onderzoeken zoals echocardiografie achterwege te laten. Het KCE stelt ook voor om herhalingen van de test te beperken. Deze test is niet goedkoop. De kostprijs van één test bedraagt dertig euro.

Dit rapport is vernieuwend omdat het aanbevelingen formuleert over het doelmatig gebruik van de NPtest voorafgaand aan een mogelijke terugbetaling. Vroeger gebeurde het dat een bloedtest in de routine geïntroduceerd geraakte zonder bewijzen van meerwaarde. Het gebruik van een bloedtest buiten de juiste indicatie houdt bij vals positieve of vals negatieve resultaten risico’s in voor de patiënt. Thans wordt gepleit voor een meer doordacht gebruik van bloedtesten, namelijk in die gevallen waar het nut voor de patiënt wetenschappelijk bewezen is.

GERELATEERD LINKS
Personne de contact
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG