Endobronchiale kleppen bij ernstig longemfyseem: weinig of geen nut voor de patiënt

  • 16 juli 2009

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) bekeek een nieuwe techniek voor de behandeling van longemfyseem, waarbij klepjes via de luchtwegen worden ingeplant. Zowel de werkzaamheid als de veiligheid laten te wensen over. Het KCE beveelt daarom de terugbetaling niet aan.

Meer dan 1 Belg op 20 lijdt aan chronisch obstructief longlijden (COPD). COPD is een verzamelnaam voor chronische longaandoeningen die aanleiding geven tot een chronische hoest en toenemende kortademigheid. Hierdoor wordt de levenskwaliteit ernstig aangetast. De voornaamste oorzaak is roken.

Sommige COPD patiënten kampen vooral met een vernauwing van de luchtwegen. Zij zijn meestal geholpen met medicatie (zie recent KCE rapport 108). Bij andere patiënten, deze met zgn. emfyseem, gaan zieke delen van de long abnormaal uitzetten en zo in de weg komen van het normale longweefsel, dat daardoor niet meer goed kan functioneren. Dit soort aandoening heeft weinig baat bij medicatie. Door chirurgie kunnen de zieke delen wel worden weggesneden, maar deze ingreep wordt weinig toegepast omwille van het hoge sterftecijfer en het beperkte succes.

Enkele jaren geleden werd een techniek ontwikkeld waarbij de zieke delen van de long via de luchtwegen met een klepje (endobronchiale klep of EBV) worden afgesloten. Het inbrengen ervan gebeurt meestal onder algemene verdoving en vraagt enkele dagen ziekenhuisverblijf.

Geen bewijs van werkzaamheid, risico op complicaties
Het KCE stelde vast dat er vandaag geen duidelijk bewijs bestaat van de werkzaamheid van EBV implantatie. Bovendien blijft de veiligheid bij ernstig emfyseem een probleem: de ingreep kan een klaplong, aanvallen van kortademigheid en COPD opstoten met een verhoogd aantal hospitalisaties veroorzaken. De toekenning van het Europese CE-label is volgens het KCE misleidend voor artsen en patiënten: het vormt geen garantie voor de werkzaamheid of de veiligheid van een implantaat.

Kostenplaatje
De kostprijs aan materiaal voor een EBV behandeling bedraagt per patiënt gemiddeld meer dan 8000 euro. Daarnaast zijn er de bijkomende uitgaven van hospitalisatie, medicatie, honoraria van artsen, enz. De kost van het implantaat wordt momenteel niet terugbetaald door de ziekteverzekering.

Terugbetaling niet aanbevolen
Het KCE beveelt aan om EBV’s bij patiënten met terminaal longemfyseem niet terug te betalen. Hiermee zit het KCE op dezelfde lijn als de Amerikaanse FDA (Food and Drug Administration), die in december 2008 besloot het apparaat niet voor de VS markt goed te keuren. EBV’s zouden wel bij bepaalde groepen van patiënten nuttig kunnen zijn, maar dit moet nog eerst aangetoond worden in degelijke klinische studies.

GERELATEERD LINKS
Contactpersoon
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG