Oproep tot het indienen van een kandidatuur voor de implementatie van een praktijkrichtlijn over lage rugpijn en radiculaire pijn (en de evaluatie van deze implementatie).

Tot nu werden er vooral praktijkrichtlijnen/wetenschappelijke aanbevelingen opgesteld, en werd er minder aandacht besteed aan hun implementatie in de praktijk. Bovendien werd ook hun impact op de gezondheidsvoordelen voor de patiënt nog niet gemeten.

Daarom ontwikkelde de Minister van Volksgezondheid een federaal Evidence-Based Practice (EBP) plan. Daarbij wil ze zich vooral richten op de implementatie en de evaluatie van praktijkrichtlijnen, en op multidisciplinariteit.

Lage rugpijn en radiculaire pijn hebben een grote impact op de levenskwaliteit van de bevolking en op de zorgconsumptie. De praktijkrichtlijn, die het KCE samen met de betrokken wetenschappelijke verenigingen ontwikkelde, vergt een aanzienlijke aanpassing van de aanpak door de zorgverleners. De huidige opdracht, nl de ontwikkeling van een strategie voor de adequate implementatie van deze richtlijn, en van indicatoren om deze implementatie te evalueren, beantwoordt dan ook volledig aan de doelstellingen van het hogervermelde EPB plan.

De opdracht zal via een openbare aanbesteding worden toegekend, en bij het uitvoeren ervan moet men zich baseren op de inhoud van de klinische praktijkrichtlijn en het zorgpad van het KCE (gepubliceerd in 2017).

Indien u interesse hebt voor deze openbare aanbesteding, kan u de nodige informatie vinden via de volgende link: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=315656&saveSearchParams=true&isPopup=&marketPlaceType=%6A%65%70%70&publicationNumberBDA=&purchaseAuthority=&title=%25%72%75%67%25&versionReferenceNumber=&useWorkingOrganisationId=%66%61%6C%73%65&selectAllChildren=%74%72%75%65&publicationDateBDATo=&noticeStatus=%31&publicationDateBDAFrom=&advancedSearch=&tenderSubmissionDeadline=&allLanguages=%66%61%6C%73%65&

De huidige fase is een oproep tot kandidaatstelling, waarbij er nog geen volledig uitgewerkte offerte moet worden opgemaakt. Geïnteresseerde kandidaten moeten hun aanvraag tot deelneming elektronisch indienen bij de FOD Volksgezondheid op uiterlijk 10/9/18 om 16u. De kandidaten die beantwoorden aan de vereiste criteria, kunnen geselecteerd worden en zullen vervolgens het bestek voor de overheidsopdracht ontvangen.

Published on: 
07-08-2018