Ramucirumab in combinatie met paclitaxel als tweedelijnsbehandeling voor volwassen patienten met gevorderd maag- of gastro-oesofageaal junctie adenocarcinoom

Ramucirumab in combinatie

KCE has read for you

Nadia Benahmed, Lorena San Miguel

Kernboodschappen

Het ‘European Network for Health Technology Assessment’ (EUnetHTA) publiceerde in juni 2015 een systematisch literatuuroverzicht over de klinische doeltreffendheid en veiligheid van de combinatie van ramucirumab (Cyramza®) en paclitaxel (hierna  ‘RP’ genoemd) voor volwassen patiënten met een gevorderd adenocarcinoom van de maag of de gastro-oesofagale junctie1, die al eerder werden behandeld met chemotherapie en die globaal een goede ‘performance status’ hebben.

Vijf gerandomizeerde onderzoeken met een controlegroep (RCT) werden opgenomen in het overzicht. In één studie werd een rechtstreekse vergelijking gemaakt tussen RP en placebo + paclitaxel (PP). In de vier andere studies werd RP onrechtstreeks vergeleken met docetaxel, irinotecan en optimale ondersteunende zorg (best supportive care).

Het literatuuroverzicht concludeerde dat RP doeltreffender is dan paclitaxel alleen, terwijl het veiligheidsprofiel gelijkaardig is.
Er werden op gebied van klinische doeltreffendheid en veiligheid geen statistisch significante verschillen vastgesteld tussen RP en docetaxel, terwijl irinotecan, dat een gelijkaardig veiligheidsprofiel heeft, significant minder doeltreffend bleek danRP.

Tot slot verbetert RP significant de globale overleving, vergeleken met PP en met optimale ondersteunende zorg.

Achtergrond en scope

De algemene doelstelling van de ‘EUnetHTA Joint Action’ is het stimuleren van samenwerking en het delen van kennis tussen de Europese, publieke HTA-agentschappen. Bedoeling is om de efficiëntie en kwaliteit van technology assessments te verhogen, en hun impact op de nationale beleidsprocessen inzake gezondheidszorg te vergroten. Het huidige assessment is één van de gezamenlijke pilootprojecten, waarbij het EUnetHTA Core model® for Rapid Relative Effectiveness Assessment werd gebruikt (meer info: www.eunethta.eu).

Met de huidige EUnetHTA review wilde men de doeltreffendheid en veiligheid nagaan van RP, vergeleken met andere behandelingen voor volwassenen met een gevorderd adenocarcinoom van de maag of de gastro-oesofagale junctie, die al eerder werden behandeld met chemotherapie en die globaal een goede ‘performance status’ hadden (Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) score 0 of 1). Maagkankers zijn zeldzame kwaadaardige aandoeningen van het maagslijmvlies; kankers van de gastro-oesofagale junctie situeren zich tot 5 centimeter boven of onder de anatomische cardia.

Als belangrijkste maatstaven voor de doeltreffendheid gebruikt men in de review de globale overleving, de progressievrije overleving en het percentage patiënten met een objectieve respons. Daarnaast werden ook levenskwaliteit en veiligheid (adverse events) geëvalueerd.

De kwaliteit van het systematische literatuuronderzoek van EUnetHTA werd door twee KCE-onderzoekers onafhankelijk van elkaar geëvalueerd met behulp van de AMSTAR tool. Het resultaat was een score van 7/11.

Methoden

De onderzoekers van de EUnetHTA review doorzochten (met zoekdatum tot december 2013) verschillende databases, maar ook abstracts van conferenties van de European Society for Medical Oncology en van de American Society of Clinical Oncology, en documentatie van de pharmaceutische producenten. Enkel gerandomizeerde onderzoeken met controlegroep (RCT’s) werden daarbij weerhouden.
Vijf RCT’s werden in de review opgenomen. Slechts één van deze studies (de RAINBOW trial) bevatte een rechtstreekse vergelijking vanRP met PP. Met behulp van de Bucher network analyse methode konden met de overige vier studies onrechtstreekse vergelijkingen worden gemaakt. Op die manier werd irinotecan vergeleken met paclitaxel, docetaxel of met optimale ondersteunende zorg (best supportive care), en docetaxel met actieve symptoomcontrole.

Resultaten

Doeltreffendheid

  • Globale overleving (OS - Overall Survival)

Het risico op overlijden door elke oorzaak verminderde significant met 19% (Hazard ratio (95% Confident Interval) HR (95% CI) 0.81 (0.68 - 0.96); p=0.0169) bij RP vergeleken met PP. Bij patiënten behandeld metRP bedroeg de mediaan van de OS 9.63 maanden (8.6 - 10.8). Bij PP was dit 7.36 maanden (6.3 - 8.4).

Onrechtstreekse vergelijkingen leverden hazard ratios op die statistisch significant in het voordeel van RP waren, in vergelijking met irinotecan en best supportive care. Daarentegen was er geen belangrijk verschil tussen RP en docetaxel.

  • Objectieve respons (ORR - Objective Response Rate)

De vergelijking tussenRP en PP leverde een HR voor ORR (95% CI) van 2.81 (1.38 - 2.93) op. Er was een gedeeltelijke respons bij 28% (RP) versus 16% (PP). Volledige response werd in slechts 0.6% (RP) en 0.3% (PP) van de gevallen verkregen.
De HR is gunstiger bij RP dan bij irinotecan. Er werd geen statistisch significant verschil vastgesteld tussen RP en docetaxel.

  • Progressievrije overleving (PFS – Progression Free Survival)

In RP-groep bedroeg de mediaan van PFS (95% CI) 4.4 maanden (4.2 - 5.3) tegenover 2.9 maanden (2.8 - 3.0) in de PP-groep. De HR voor RP was lager dan die van irinotecan en was statistisch niet significant verschillend van die van docetaxel.

Veiligheid

De RAINBOW trial vond geen verschil bij de groepen die de behandeling stopzetten door adverse events, frequentie van ernstige adverse events of adverse events die een overlijden veroorzaken. Het onrechtstreekse bewijs was te beperkt om in de netwerk meta-analyse op te nemen en werd daarom niet verder besproken.

Levenskwaliteit

De levenskwaliteit werd langer behouden bij patiënten behandeld met RP , dan bij degenen behandeld met PP.

Conclusies

Patiënten met gevorderde maagkanker hebben een slechte prognose, met een levensverwachting van minder dan een jaar. Het Belgische Kankerregister rapporteerde in 2012 764 patiënten met adenocarcinoom van de maag of de gastro-oesofagale junctie in stadium III of IV.

De EUnetHTA studie concludeert dat met RP de mediane globale overleving en de progressievrije overleving met ongeveer 2 maanden toeneemt. Daarnaast heeft RP een positieve invloed op de response rate en de levenskwaliteit, vergeleken met PP, terwijl het veiligheidsprofiel van beide gelijkaardig is. De beperkte data uit onrechtstreekse vergelijkingen tussen RP en andere interventies dan paclitaxel, volstonden niet om betrouwbare conclusies te kunnen trekken.

De beslissing om ramucirumab (CYRAMZA®) al dan niet terug te betalen is vandaag nog hangende bij de Belgische Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen. 

Referenties

1. EUnetHTA. Ramucirumab in combination with paclitaxel as second-line treatment for adult patients with advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma. 2015. Pilot ID: WP5 – SA4 http://www.eunethta.eu/sites/5026.fedimbo.belgium.be/files/WP5-SA-4_RAMU...

WAT IS KCE HAS READ FOR YOU?

inter

KCE has read for you is een samenvatting van een recent gepubliceerd hoogkwalitatief systematisch literatuuroverzicht of health technology assessment, dat relevant is voor het Belgische gezondheidszorgsysteem.

KCE has read for you is niet gebaseerd op onderzoek dat werd gevoerd door het KCE, maar de oorspronkelijke publicatie werd wel geëvalueerd en gecontextualiseerd door KCE-onderzoekers.

Meer details over de methodologie kan u vinden op de KCE-website.

doc

Dit document bevat

  • De belangrijkste bevindingen uit de geëvalueerde publicatie
  • Een contextualisering binnen het Belgische gezondheidssysteem
Cross

Het document bevat geen

  • Aanbevelingen
  • Gedetailleerde omschrijvingen

 

Band

Betrouwbare oorspronkelijke publicatie

De methodologische kwaliteit van het systematisch literatuuroverzicht werd kritisch geëvalueerd met behulp van de AMSTAR tool.

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 48
+32 (0)475 769 766
Published on: 
16-10-2015