Het KCE bereidt zijn programma voor 2017 voor

TPF_2016Begin september sloten wij de periode af tijdens dewelke studievoorstellen voor ons jaarprogramma 2017 konden worden ingediend. Iedereen kan een studievoorstel indienen : burgers, zorgverleners, ziekenhuizen, universiteiten, beleidsmakers,… , en waarom u niet, volgend jaar?

Als u vragen hebt over de organisatie van de gezondheidszorg, over de maatschappelijke kost of doeltreffendheid van een nieuwe behandeling of over een gezondheidsprobleem waarvoor er volgens u betrouwbare guidelines ontbreken, kan u bij het KCE een studievoorstel indienen. Als dit voorstel voldoende onderbouwd is, wordt het opgenomen in de selectieprocedure.

Deze strikte procedure (zie de gedetailleerde omschrijving hier) wordt in de loop van dit najaar  afgewerkt, om te komen tot een programmavoorstel met een twintigtal onderwerpen. Dit voorstel moet door de Raad van Bestuur van december worden goedgekeurd.

Bij de selectie van de onderwerpen worden vooral de volgende criteria toegepast :

  • klinische en beleidsrelevantie van het onderwerp voor de gezondheidszorg;
  • Frequentie: heeft het voorgestelde onderwerp betrekking op een groot aantal patiënten, ziektefasen, zorgverleners en/of zorginstellingen?
  • ernst : vormt het onderwerp een ernstig probleem voor de gezondheid of de gezondheidszorg (levensverwachting en levenskwaliteit van de patiënten, doeltreffendheid, zorgkwaliteit en-continuïteit, (niet-financiële) toegankelijkheid en billijkheid van de zorg, sociale en ethische aspecten) of op economisch niveau (financiële toegankelijkheid voor de patiënt, een redelijke besteding van de beschikbare middelen) ?
  • Mogelijkheden tot verbetering: kan de studie het probleem oplossen? Welke obstakels kunnen we verwachten ?
  • haalbaarheid : kan de voorgestelde studie binnen een redelijke termijn worden uitgevoerd en zijn de nodige middelen beschikbaar ?

Het studieprogramma van het KCE heeft geen betrekking op onderzoeksvragen waarvoor interventionele studies nodig zijn (klinische studies, clinical trials). Zulke vragen kunnen wel in aanmerking komen voor het nieuwe programma van KCE Trials dat praktijkgerichte klinische studies coördineert en financiert (zie ook volgend artikel).

Zie het programma van lopende studies voor 2016

Als u wenst op de hoogte te worden gebracht van de volgende oproep tot studievoorstellen in juni 2017, kan u zich inschrijven op onze website, via het vakje ‘nieuws ontvangen’.

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG
Published on: 
26-07-2017