Hervormingen van de spoed en de wachtposten

R263De huisartsen reageerden koeltjes op  het KCE-rapport over de hervorming van de spoed. Auteurs Koen Van den Heede en Carine Van de Voorde, (KCE Reports 263A), geven een antwoord op de belangrijkste punten van kritiek:

 Organisatie_nl

HET VOORGESTELDE MODEL ZOU HET HOSPITALO-CENTRISME IN DE HAND WERKEN

Vandaag biedt de meerderheid van de mensen, die menen dringende zorg nodig te hebben, zich spontaan aan bij de spoedafdeling van een ziekenhuis. Dit fenomeen is de laatste jaren alleen maar toegenomen, ondanks de oprichting van de huisartsenwachtposten. Het KCE is vertrokken vanuit het idee dat, los van de inspanningen om deze patiënten te verwijzen naar hun huisarts (bv. via het nr 1733), de zorgorganisatie zich ook aan deze realiteit moet aanpassen, in het belang van de patiënt.

Wij stellen daarom voor om de spoedafdelingen van de ziekenhuizen om te vormen naar ‘centra voor ongeplande zorg’. Om het huidig ongeschikt gebruik van de spoedafdelingen te verminderen wordt elke patiënt daar eerst gezien door een klinisch opgeleide triagist. Iedereen die geen dringende gespecialiseerde medische zorg in het ziekenhuis nodig heeft, wordt op die manier gerustgesteld (want probleem is niet dringend) en doorverwezen naar de eigen huisarts of wordt op de huisartspermanentie geholpen.

Als u kijkt naar ons schema, kan u zien dat de triage zich wel degelijk vóór de ingang van de spoedafdeling bevindt (en niet erbinnen). Triage en permanentie moeten dus volledig onafhankelijk van het ziekenhuis functionneren, onder de supervisie van de lokale huisartsenkringen. Voor de opvolging wordt de patiënt altijd naar de eigen huisarts doorverwezen. Dit houdt in dat de huisartspermanentie zich niet zal bezighouden met het GMD of de follow-up consultaties. Netto resultaat is dat meer van deze patiënten door huisartsen worden gezien, en dat een groot aantal nutteloze technische onderzoeken wordt vermeden.

HET IS NIET NORMAAL DAT DE HUISARTSPERMANENTIE 24U/24 OPEN MOET ZIJN

De spoed wordt – veruit- overdag het vaakst bezocht, en minstens 40% van de bezoekers kan even goed geholpen worden door een huisarts. De huisartspermanentie zou dan ook het meeste werk overdag hebben.

Er is ook een praktische reden: wanneer de permanentie 24u/24 open is, moeten de mensen geen rekening meer houden met de openingsuren, die op dit moment variëren van de ene wachtpost tot de andere, en die de patiënten moeilijk kunnen onthouden.

In de regio’s waar er ‘s nachts minder vraag is, kan de huisartspermanentie tijdens de nacht gesloten worden. De zeldzame patiënten die zich toch aanbieden, kunnen dan op de spoed worden geholpen. Daarentegen moeten regio’s zonder ziekenhuis in de nabijheid, meer huisartspermanenties dan ziekenhuizen hebben, en deze moeten goed worden uitgerust.

EEN HUISARTSPRAKTIJK KAN ONMOGELIJK WORDEN GECOMBINEERD MET EEN AANWEZIGHEID OP DE PERMANENTIE

Volgens ons bestaat er hierover een misverstand: we hebben het niet over een cumul van de twee functies. De huisartsgeneeskunde is volop aan het hervormen. Het werk in een huisartspermanentie kan beschouwd worden als een nieuw type van huisartsenpraktijk. Bepaalde huisartsen kunnen beslissen om hun beroep enkel op die manier uit te oefenen, eventueel tijdelijk (bv. gedurende enkele jaren na het beëindigen van de studie om ervaring op te doen). Een andere mogelijkheid is om deeltijds in een huisartspermanentie te werken, zoals andere huisartsen bijvoorbeeld een praktijk combineren met een woonzorgcentrum of met Kind & Gezin. Dit systeem zou dus de werklast van de kringen niet doen toenemen, maar deze eerder ondersteunen met een beter aangepaste en veiligere infrastructuur.

DOOR HET GEBREK AAN HUISARTSEN KAN DIT SYSTEEM NIET FUNCTIONEREN

Door mensen door te verwijzen naar hun huisarts of ze aan te moedigen om er één te nemen, kan de vraag inderdaad toenemen, maar dit is niet eigen aan ons model. Voor een aantal andere modellen, die als reactie op ons rapport werden voorgesteld, zouden zelfs nog meer huisartsen nodig zijn.

In 2018 zal de « dubbele lichting » van huisartsen afstuderen. Misschien kan men deze gelegenheid aangrijpen om het beroep anders te organiseren en nieuwe formules te creëren. Bovendien blijkt uit de meest recente cijfers dat de interesse voor de huisartsgeneeskunde begint toe te nemen.

HET IS NIET OMDAT MEN TE VAAK NAAR DE SPOED KOMT DAT MEN MENSEN MOET AANMOEDIGEN OM DAT TE BLIJVEN DOEN

Zoals reeds gezegd is 40% of zelfs meer van de jaarlijkse 3,2 miljoen spoedcontacten  eigenlijk bestemd voor de huisartsgeneeskunde (dus ongeveer 1 miljoen). Is het geen illusie om te denken dat een sensibilisatiecampagne een gedrag, dat zo verankerd is in de gewoonten van de bevolking, kan veranderen? Het model dat wij voorstellen moedigt de mensen meer aan om naar hun huisarts te gaan of om er één te nemen, dan dat dit vandaag het geval is. De pijl die vertrekt bij de triage en die doorverwijst naar een huisarts is in ons schema een zeer belangrijk element. Daarnaast zou het remgeld bij het bezoek aan een centrum voor ongeplande zorg wat hoger moeten liggen dat dat van een bezoek aan de eigen huisarts.

 

CONTACTPERSOON
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG
Published on: 
19-07-2017