KCE zoekt (en vindt) meer verantwoorde financiering voor de verpleegkundige zorg in ziekenhuizen

  • 19 april 2007

In het kader van de ziekenhuisfinanciering is het mogelijk om meer rekening te houden met niet alleen de aandoening maar ook de reële verpleegkundige zorgbehoefte van de patiënt. Dit stelt het KCE vast in een recente studie, gemaakt in samenwerking met de universiteiten van Leuven en Luik. Het KCE roept ook op tot meer wetenschappelijk onderzoek in de opleiding verpleegkunde.

Elk Belgisch ziekenhuis ontvangt haar budget financiële middelen van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid. Dat budget is gebaseerd op een aantal parameters zoals aantal ligdagen, soort aandoeningen en ernst, geneesmiddelen, enz. België is een van de weinige landen waar ook een aantal parameters voor verpleegkundige zorg meetellen in de ziekenhuisfinanciering. Het huidige systeem is ondertussen al 20 jaar oud en wordt daarom in de KCE studie herwerkt.

Het correct bepalen van het aantal verpleegkundigen en van de daarmee samenhangende financiering die nodig zijn om aan de zorgbehoefte van een patiënt tegemoet te komen is een complexe oefening. Het huidige systeem wordt daarop terecht bekritiseerd. Het houdt geen rekening met de aandoening of met de reële zorgbehoefte van de patiënt. Afdelingen met veel verpleegkundigen worden bevoordeeld en andere, waar er een groot aantal effectief nodig zijn, worden er dan weer niet in opgenomen (bvb de geriatrische zorg). Het systeem volgt bovendien de evolutie in de praktijk niet.

De KCE-studie concludeert dat het mogelijk is om een betrouwbare en bruikbare maat voor de nood aan verpleegkundige zorg bij de patiënt te berekenen.Het KCE-model komt daarmee tegemoet aan een aantal tekortkomingen van het huidige systeem. Het is nu aan de beleidsmakers om te beslissen of zij deze innovatieve benadering zullen toepassen op de financiering van de verpleegkundige zorg in de Belgische ziekenhuizen.
 
Het KCE heeft in deze studie ook de huidige verpleegkundige praktijk getoetst aan wat volgens de wetenschap verantwoorde zorg is (‘evidence-based nursing’). Deze oefening opent mogelijkheden om in de toekomst de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg verder te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek in de verpleegkunde is relatief schaars en nog onvoldoende aanwezig in de opleiding. Daarom stelt de studie dat ook hieraan een impuls moet gegeven worden.

Contact pers
Om contact op te nemen met onze persdienst
GERELATEERDE LINKS
JAARVERSLAG