Haute Autorité de Santé (HAS)

Het Franse HAS (La Haute Autorité de Santé) publiceerde op 10 februari 2021 een document met ‘snelle antwoorden voor zorgverleners’ (voornamelijk eerstelijnszorg). 

Dit document definieert, op basis van een pragmatische, wel doordachte en op de meest recente wetenschappelijk gebaseerde inzichten, een aanpak voor volwassen patiënten met langdurige COVID uitgaande van gedeelde besluitvorming die multidisciplinair kan zijn. Het document bevat 10 ‘technische fiches’ waarin voorstellen geformuleerd worden i.v.m. de klinische testen (medisch- en paramedisch) die, afhankelijk van de getroffen orgaansystemen en symptomen als eerste noodzakelijk zijn. Deze fiches laten toe om te identificeren wanneer er nood is aan verdere gespecialiseerde zorg: spoedeisende situaties of nood aan verdere gespecialiseerde opvolging. We vatten hier de ‘snelle antwoorden voor zorgverleners’ samen: 

 1. Langdurige COVID kan zich manifesteren na een acute fase van COVID-19, zelfs indien deze zeer mild was. De symptomen zijn zeer uiteenlopend en kunnen fluctueren gedurende weken en maanden. 
 2. De meerderheid van de patiënten met langdurige COVID kunnen, mits een holistische benadering, binnen de eerstelijnszorg worden opgevolgd.  
 3. De meest voorkomende symptomen zijn vermoeidheid, neurologische problemen (cognitief, sensorisch, hoofdpijn), thoracale en cardiologische problemen (pijn op de borst, hart, kortademigheid, hoest) en smaak- en geurproblemen. Ook pijn, gastro-intestinale problemen en problemen met de huid worden vaak gemeld.   
 4. Bij patiënten die zich aandienen met langdurige symptomen na een acute COVID-19 moet er eerst nagegaan worden of het geen complicatie van de acute COVID-19 fase, een verergering van een onderliggende comorbiditeit of een andere oorzaak dan COVID-19 betreft.   
 5. Een grondig klinisch onderzoek (bv. onderzoek orthostatische hypotensie en zuurstofsaturatie) gebruikmakende van gestandaardiseerde schalen en ook een paramedisch bilan. Dit grondige onderzoek is nodig om de diagnose af te stemmen in functie van de symptomen. .
 6. De huisarts heeft en centrale rol in het systeem en het is belangrijk dat de patiënt op een holistische en empathische manier benaderd wordt. De diagnose- en behandelplan worden afgestemd op het individu en zijn omgeving. Patiënten dienen gestimuleerd te worden tot zelfmanagement, hun beperkingen te leren kennen maar ook om, zij het beperkte, fysieke activiteiten te blijven doen (tenzij hier tegenindicaties voor zijn). 
 7. De huidige behandelingen zijn voornamelijk symptomatisch.
 8. Revalidatie en herstelzorg heeft een centrale plaats: respiratoire revalidatie bij hyperventilatie, revalidatie reuk- en smaakzin progressieve en aan de patiënt zijn mogelijkheden aangepaste oefeningen. 
 9. Onderzoeken van angst-, depressieve gevoelens en gedragsproblemen en ook het het aanbieden van psychologische ondersteuning moeten in alle stadia van de follow-up worden overwogen
 10. Verwijzing naar centra met een multidisciplinair aanbod binnen de regio is mogelijk aangezien voor sommige patiënten een multidisciplinaire ondersteuning en revalidatie aangewezen is.
 11. Ondanks de beperkte beschikbare gegevens over opvolging, wisselt de waargenomen evolutie af tussen exacerbaties en herstel In het algemeen treedt er een verbetering op waarbij het ritme van verbetering patiëntafhankelijk is.
 12. Er blijven veel wetenschappelijke vragen over epidemiologische, pathofysiologische en therapeutische aspecten. Deze moeten verder worden onderzocht. 

Het HAS benadrukt dat deze publicatie een tijdelijk karakter heeft en dat de inhoud ervan zal wijzigen in functie van nieuwe wetenschappelijke inzichten .

Link naar document met snelle antwoorden: https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2021-02/20rr430_covid_19_symptomes_prolonges_post_cd.pdf 

Link naar de 10 technische fiches (in het Frans):

Contact
Karin Rondia (FR)
+32 (0)2 287 33 48
+32 (0)475 769 766
JAARVERSLAG
Published on: 
18-02-2021