Foutloze medische aansprakelijkheid: minder duur dan verwacht

  • 26 juni 2006

Het KCE kreeg de opdracht de kostprijs van een foutloos medisch aansprakelijkheidssysteem te simuleren. Er werd vastgesteld dat men vijf keer meer slachtoffers zou kunnen vergoeden tegen een nauwelijks hogere of zelfs lagere kostprijs.

De verzekeringspremies die artsen vandaag betalen om hun aansprakelijkheid te dekken in het geval van een medische fout lopen op tot meer dan 40 miljoen euro per jaar. Nauwelijks de helft van deze som wordt gebruikt om de benadeelden te vergoeden. Zij moeten in het huidige systeem bewijzen dat de arts een medische fout heeft begaan, wat kan leiden tot lange, dure procedures. Daardoor gaat de andere helft van de premies naar experts, advokaten en administratieve kosten. Dit is noch voor de artsen die steeds hogere premies betalen, noch voor de slachtoffers van medische fouten, die zelden worden vergoed, een bevredigende situatie.

In een foutloos aansprakelijkheidssysteem kan de benadeelde patiënt schadevergoeding verkrijgen zonder dat de eventuele fout van de arts moet worden bewezen.
Op die manier bespaart men veel tijd, geld en frustraties. Die besparing kan men beter investeren in de daadwerkelijke vergoeding van de slachtoffers.

De studie van het KCE is gebaseerd op een analyse van gegevens uit meer dan 400 recente verzekeringsdossiers die door Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, ter beschikking werden gesteld.

Daarnaast bestudeerde het KCE de foutloze aansprakelijkheidssystemen van de pionierslanden Zweden en Denemarken en vergeleek ze met het bediscussieerde Belgische voorontwerp van wet. Het aantal schadegevallen en de gemiddelde schadevergoeding in deze twee landen zijn vergelijkbaar met de Belgische bedragen uit bovenvermelde analyse. De ramingen in de studie van het KCE zijn dus realistisch, wat de discussie tussen de intercabinetaire werkgroepen over het voorontwerp van wet kan vergemakkelijken.

Het KCE doet enkele duidelijke aanbevelingen over hoe de kosten van het eventuele nieuwe systeem onder controle gehouden kunnen worden :

  • het KCE pleit ervoor dat de wettelijke criteria voor de ontvankelijkheid en de toekenning van de eis van de patiënt analoog zouden zijn aan die van het Zweedse en het Deense systeem. Zij hebben hun verdienste reeds bewezen;
  • vanaf de inwerkingtreding van het nieuwe systeem moeten er statistieken worden bijgehouden om onmiddellijk te kunnen  reageren bij ontsporingen.;
  • het feit dat artsen niet meer burgerlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor foutief handelen, mag er niet toe leiden dat preventieve maatregelen vanwege artsen en ziekenhuizen minder aandacht krijgen. Ongevallenpreventie en veiligheid van de patiënt moet een belangrijke doelstelling blijven, ook in het beleid.
GERELATEERD LINKS
Contactpersoon
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG