COVID-19: bijdragen van het KCE

Het KCE stelde zijn expertise beschikbaar aan collega’s van andere overheidsinstellingen, die betrokken zijn bij de aanpak van de COVID-19-crisis.

Literatuuronderzoek:

Snel literatuuronderzoek om de medische interventies op te lijsten die aerosolen verspreiden (besmettende druppeltjes). Identificatie van de interventies met het grootste risico op overdracht van een respiratoir pathogeen. Dit document helpt te bepalen welke zorgverleners bij prioriteit maskers moeten dragen. 

  • Tromboprofylaxe
    (op vraag van de Hoge Gezondheidsraad en het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten – april-mei 2020)

COVID-19 verhoogt het risico op trombo-embolische problemen, zowel in de veneuze als in de arteriële circulatie, wat het risico op overlijden aanzienlijk verhoogt.

Op 7 april adviseerde Sciensano om de behandeling te vervangen door orale anticoagulantia bij gehospitaliseerde patiënten (vóór de opname) met curatieve heparine met laag moleculair gewicht. De reden hiervoor was de mogelijke geneesmiddelinteracties en moeilijkheden bij het aanpassen van de dosis orale anticoagulantia. Daarnaast had de Belgische Vereniging voor Trombose en Hemostase (BSTH) algoritmen gepubliceerd voor COVID-19-positieve patiënten in het ziekenhuis (al dan niet op de intensieve zorgen) en voor ambulante patiënten. 

Aangezien de wetenschap voortdurend evolueert, voerden we een snel literatuuroverzicht uit als aanvulling op de reeds bestaande kennis. De conclusie was dat de algoritmen uit de BSTH in overeenstemming waren met de internationale aanbevelingen, maar dat advies voor zwangere vrouwen of postpartum vrouwen ontbrak. Als gevolg daarvan is de BSTH een dringend consensusproces gestart om de algoritmen op punt te zetten, aan te vullen met achtergrondinformatie en met aanbevelingen voor zwangere vrouwen en vrouwen in de postpartumfase. 

Overdracht van het coronavirus door kinderen

  • (op vraag van mensen die beroepshalve met kinderen in contact komen – april-mei 2020)

Het KCE ging door middel van een snel literatuuronderzoek na wat de gevoeligheid van kinderen is voor het coronavirus, en welke rol ze spelen bij de overdracht ervan. Het blijkt dat hierover nog vele onduidelijkheden bestaan. Hierdoor is het moeilijk om de risico’s voor de volksgezondheid bij een heropening van de scholen in te schatten. Momenteel wordt in het hele land contactonderzoek uitgevoerd, om gevallen van (mogelijke) besmetting zo snel mogelijk te identificeren. Wanneer er zich in scholen echter een groot aantal coronagevallen voordoet, zouden daarnaast ook ‘uitbraakteams’ de rol van de schoolkinderen bij coronabesmetting moeten nagaan. Dankzij dit bevolkingsonderzoek zou men wetenschappelijke informatie kunnen verkrijgen over het besmettingsrisico via schoolgaande kinderen, en dit is dringend nodig. 
Daarnaast zijn epidemiologische studies aangewezen om het verloop van een coronabesmetting bij kinderen te beschrijven. En om de immuniteit bij kinderen op te volgen, moet er bij meer kinderen regelmatig een bloedonderzoek worden uitgevoerd.

Klinische studies:

Het KCE Trials programma is een programma van publiek gefinancierde, niet-commerciële, praktijkgerichte klinische studies. Deze studies behandelen vragen die over het algemeen niet door de industrie worden onderzocht, ondanks hun groot belang voor de samenleving.

In het kader van de COVID-19-crisis coördineert en financiert KCE Trials klinische studies van ziekenhuisonderzoekers, om zo snel mogelijk nieuwe behandelingen te testen.

  • De COV-AID studie gaat over het gebruik van verschillende combinaties van geneesmiddelen - vaak gebruikt bij reumatoïde artritis- die interleukines 1 en 6 blokkeren. De bedoeling is om cytokine-shock bij patiënten met ademhalingsproblemen te voorkomen. Deze studie, die werd opgestart door UZ Gent, includeert 342 patiënten in 16 Belgische ziekenhuizen.
  • De DAWN-plasma studie die de werkzaamheid en veiligheid test van het toedienen van plasma van patiënten die genazen van COVID-19 aan nog zieke patiënten. Zowel universitaire als niet-universitaire ziekenhuizen in ons land verlenen hun medewerking, onder coördinatie van UZ Leuven.

Internationale samenwerking

Het KCE is de Belgische vertegenwoordiger bij de European Observatory on Health Systems and Policies, een instelling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In dit kader werd in april 2020 aan het KCE gevraagd om voor België informatie te plaatsen op het internationale platform, dat een overzicht biedt van de corona maatregelen van elk land:

Elk land beantwoordt een reeks van vragen, waardoor een overzicht wordt verkregen van de maatregelen binnen de verschillende gezondheidsstelsels.

Contact
Gudrun Briat (NL)
+32 (0)2 287 33 54
+32 (0)475 274 115
JAARVERSLAG
Published on: 
05-06-2020