Prioriteitscriteria

1. Alle voorstellen worden geanonimiseerd 

2. Aandachtige lezing en evaluatie van elk voorstel

Hierbij zijn minstens 10 deelnemers betrokken

  • de leden van de directie van het KCE
  • de senior experten van het KCE
  • twee andere experten gespecialiseerd in het betrokken domein

De vijf prioriteitscriteria:  

  • Beleidsrelevantie van het onderwerp: Kan dergelijk onderzoek de beleidsmakers ondersteunen bij het nemen van een beslissing in de gezondheidszorg?
  • Belang van de studie – frequentie: Heeft het onderwerp betrekking op een groot aantal patiënten, ziekteperioden, zorgverleners of –instellingen?
  • Belang van de studie – Ernst: Is het onderwerp zeer belangrijk voor de gezondheid of de gezondheidszorg (levensverwachting en levenskwaliteit van de patiënten, (niet-financiële) en gelijke toegankelijkheid, sociale en ethische kwesties) of op economisch gebied (financiële toegankelijkheid voor de patiënt of de overheid, een efficiënt gebruik van de beschikbare middelen).
  • Belang van de studie – mogelijkheden tot verbetering: Zal het voorgestelde onderzoek een oplossing bieden voor het probleem? Welke zijn de mogelijke belemmeringen?
  • Haalbaarheid: Kan de voorgestelde studie op één jaar tijd worden uitgevoerd?

Voor elk prioriteitscriterium geven de evaluatoren een score van 1 tot 5 :
1 = onvoldoende;  2 = zwak;  3 = voldoende;  4 = goed;  5 = perfect.

Vervolgens worden het gemiddelde en de standaarddeviatie van de scores berekend voor elke score. De 5 gemiddelde scores voor elk voorstel worden opgeteld, en de prioriteit wordt berekend. Hoe hoger het totaal, hoe meer prioriteit het voorstel krijgt.

Als op basis van de standaarddeviatie of van de schriftelijke opmerkingen van de evaluatoren, de standpunten verschillen, wordt dit besproken, met als doel een consensus te bereiken.

3. opmaken van de short list en het voorlopige programma

De 20 hoogst scorende voorstellen worden op een shortlist geplaatst, die in oktober wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het KCE. Deze kan de rangschikking nog aanpassen, en op basis hiervan een voorlopig jaarprogramma opstellen.

Published on: 
03-08-2017