Opstellen van het definitieve jaarprogramma

1. Grondige evaluatie van de voorstellen

Na goedkeuring van het voorlopige jaarprogramma door de Raad van Bestuur, maken de KCE-onderzoekers een gewijzigde project fiche op voor elk van de ongeveer twintig voorstellen op de shortlist. Op die manier kunnen de studievoorstellen verder worden verfijnd en kan hun haalbaarheid worden nagegaan. 

2. Rangschikking voor het definitieve jaarprogramma

Op basis van de informatie op de gewijzigde project fiches kunnen de prioriteitsscores, die bij de pre-selectie  werden toegekend, naar boven of naar beneden worden aangepast. Vervolgens worden de voorstellen opnieuw gerangschikt volgens dalende prioriteit.

De rangschikking bevat drie groepen:

  • De eerste groep bevat de projecten met de hoogste globale scores. Zij worden effectief geselecteerd voor het jaarprogramma.
  • De tweede groep bevat enkele projecten met een hoge score, maar die moeilijker uit te voeren zijn. Ze worden enkel uitgevoerd als er nieuwe mogelijkheden zijn (op gebied van tijd of medewerkers).
  • De derde groep bevat projecten die uitgesloten worden, omdat uit een meer grondige studie blijkt dat ze niet haalbaar of opportuun zijn.

3. opmaken van het definitieve jaarprogramma

In december keurt de Raad van Bestuur het jaarprogramma voor het volgende jaar goed, nadat ze de het hierboven omschreven selectieprocedure heeft doorlopen. Dit programma bevat:

  • Een 15tal nieuwe projecten die binnen de voorgestelde onderwerpen als prioritair werden geklasseerd
  • Enkele internationale projecten (bv. binnen het kader van het European network for Health Technology Assessment (EUnetHTA)
  • ad hoc projecten (bv. studies die in de loop van het jaar kunnen worden aangevraagd door de minister, de Technische raden of door de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van het RIZIV) en interne methodologische projecten die noodzakelijk beschouwd worden voor de goede werking van het KCE. 
Published on: 
12-05-2020