Bescherming van de persoonsgegevens

Het KCE hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van deze website.

Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd.

Deze persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd in overeenstemming met:

 • Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Concreet betekent dit onder meer dat :

 • De persoonlijke gegevens enkel worden ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.
 • De persoonsgegevens niet zullen worden bekendgemaakt aan derden noch voor doeleinden van direct marketing zullen worden gebruikt.
 • U steeds toegang heeft tot uw persoonsgegevens en deze op juistheid kan controleren en u onjuistheden in verband met uw persoonlijke gegevens steeds kan doen verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de website.
 • Het KCE zich ertoe verbindt de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat misbruik zou worden gemaakt door derden van de door u meegedeelde persoonsgegevens.

COOKIES

 De KCE-website gebruikt verschillende cookies :

 • een cookie voor een lopende sessie
 • een cookie voor de taal van de lopende sessie
 • een gepersonaliseerde cookie voor de gekozentaal tijdens het tweede bezoek
 • een cookie voor Javascript
 • een cookie voor het menu
 • Google Analytics cookies
 • Matomo cookies

Om de cookies stop te zetten, kan u de  procedure volgen die overeenstemt met uw browser. Deze wordt hier gedetailleerd beschreven.

MAILINGS LIST

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) gebruikt een mailing list om u te informeren over door u gekozen onderwerpen. U krijgt van ons enkel mails indien u zich heeft ingeschreven voor deze mailing list.

Het KCE gebruikt MailChimp als onderaannemer om deze dienst te leveren. Door u in te schrijven op de mailing list, gaat u akkoord dat de door u verstrekte gegevens worden overgedragen aan MailChimp voor verwerking in overeenstemming met het Privacybeleid en de Voorwaarden van MailChimp. Mailchimp heeft zich geëngageerd gegevens te verwerken conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij bewaren uw gegevens tot u uw abonnement op deze dienst opzegt. U heeft steeds het recht op toegang, uitwissing, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van uw gegevens (lees meer over uw rechten op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit). Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw gegevens, dan kan u uiteraard steeds bij ons terecht.

CONTACTPERSOON
JAARVERSLAG
Published on: 
06-06-2019