Logo of the Belgian government
 

Prioriteitscriteria

Studievoorstellen voor het KCE-studieprogramma van 2017 worden na 7 september 2016 om middernacht niet meer aanvaard. Als u op de hoogte wenst te worden gehouden van een oproep tot studievoorstellen voor het studieprogramma van 2018 en later, kan u zich hier inschrijven

Voorbeeld formulier

1. Anonimisering van alle voorstellen ;

2. Aandachtige lezing en evaluatie van elk voorstel:

Hierbij zijn minstens 12 deelnemers betrokken
- de leden van de directie van het KCE
- de senior experten van het KCE
- twee andere experten gespecialiseerd in het betrokken domein

De vijf prioriteitscriteria: 

  • Beleidsrelevantie van het onderwerp : Kan dergelijk onderzoek de beleidsmakers ondersteunen bij het nemen van een beslissing in de gezondheidszorg?
  • Belang van de studie – frequentie : Heeft het onderwerp betrekking op een groot aantal patiënten, ziekteperioden, zorgverleners of –instellingen?
  • Belang van de studie – Ernst : Is het onderwerp zeer belangrijk voor de gezondheid of de gezondheidszorg (levensverwachting en levenskwaliteit van de patiënten, (niet-financiële) toegankelijkheid, gelijkheid van de zorg, sociale en ethische kwesties) of op economisch gebied (financiële toegankelijkheid voor de patiênt of de overheid, een efficiënt gebruik van de beschikbare middelen).
  • Belang van de studie – mogelijkheden tot verbetering : Biedt het voorgestelde onderzoek een oplossing voor het probleem? Welke zijn de mogelijke obstakels?
  • Haalbaarheid : Kan de voorgestelde studie op één jaar tijd worden uitgevoerd?

Voor elk prioriteitscriterium geven de evaluatoren een score van 1 tot 5 :
1 = onvoldoende;  2 = zwak;  3 = voldoende;  4 = goed;  5 = perfect.

Vervolgens worden het gemiddelde en de standaarddeviatie van de scores berekend voor elke score. Als op basis van de standaarddeviatie of van de opmerkingen van de evaluatoren, de standpunten verschillen, wordt dit besproken. Het doel is om zo een consensus te bereiken met een aanpassing van de scores.

De 5 gemiddelde scores voor elk voorstel worden opgeteld, en de prioriteit wordt berekend. Hoe hoger het totaal, hoe groter de prioriteit van het voorstel.

3. Opstellen van de shortlist en het voorlopige programma

De 20 hoogst scorende voorstellen worden op een shortlist geplaatst, die in oktober 2016 wordt voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het KCE. Deze kan de rangschikking nog aanpassen, en op basis hiervan een voorlopig jaarprogramma 2017 opstellen.

published on 01-06-2016