Logo of the Belgian government
 

Over de openbare aanbesteding

Wat is een openbare aanbesteding ?

Een openbare aanbesteding is een officiële aankondiging van een studieopdracht aan mogelijk geïnteresseerde partijen.
Een openbare aanbesteding wordt gepubliceerd door een aankondiging in het Bulletin der Aanbestedingen.

In het algemeen beschrijft een openbare aanbesteding bij het KCE kort het studieonderwerp en vermeldt een beperkte termijn waarbinnen men zich kandidaat moet stellen (meestal 15 dagen). Om zich kandidaat te stellen voor een aanbesteding hoeven de kandidaten nog geen uitvoerige offerte te sturen. Een eenvoudige kandidaatstelling volstaat.

In het geval van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure zal de procedure sneller en in één enkele fase verlopen. Aan de kandidaten zal worden gevraagd om bij de kandidaatstelling ook onmiddellijk een offerte in te dienen.

Het KCE publiceert op zijn website een kopie van zijn openbare aanbestedingen, louter ter informatie. Het KB van 15/07/2011, artikel 29, §2, voorziet namelijk dat "enkel de aankondiging bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin der Aanbestedingen als een officiële bekendmaking geldt."

Hoe word ik op de hoogte gebracht van een nieuwe openbare aanbesteding ?

Via het Bulletin der Aanbestedingen (officiële weg)

De openbare aanbestedingen uitgebracht door het KCE worden gepubliceerd in het  Bulletin der Aanbestedingen.  Het studieonderwerp wordt erin beschreven en de termijn waarbinnen men zich kandidaat moet stellen (meestal 15 dagen) wordt vermeld. Om zich kandidaat te stellen voor een aanbesteding hoeven de kandidaten nog geen uitvoerige offerte te sturen. Een eenvoudige kandidaatstelling volstaat.

Het KCE publiceert ook op zijn website een kopie van zijn openbare aanbestedingen, louter ter informatie. Het KB van  15/07/2011, artikel 29, § 2, stipuleert namelijk dat: "enkel de aankondiging bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie en in het Bulletin der Aanbestedingen geldt als een officiële bekendmaking".

Via onze website en RSS

Het KCE plaatst, louter informatief, de teksten van het Bulletin op haar website, in de rubriek "Wetenschappelijke samenwerking".

De lijst van lopende aanbestedingen is toegankelijk via RSS Feeds

Via onze Mailing lijst

Om op de hoogte te worden gehouden van de openbare aanbestedingen van het KCE kan u zich inschrijven via ‘login’ (bovenaan de website) en de keuze ‘oproep tot samenwerking’ aanvinken.  U wordt dan verwittigd telkens wanneer het KCE een openbare aanbesteding publiceert.

Hoe antwoorden op een openbare aanbesteding ?

De documenten die worden ingediend als antwoord op een openbare aanbesteding moeten het de jury mogelijk maken de meeste geschikte kandidaten te selecteren.

De geschiktheid wordt beoordeeld op basis van de volgende informatie, gegeven door de kandidaten :

 • de wetenschappelijke reputatie van het team
 • de competentie in het betrokken domein
 • de pluridisciplinaire samenstelling en de competenties van de personen die op het project zullen werken
 • de bekwaamheid om in een netwerk te functioneren
 • het zakencijfer in het onderzoeksdomein gerealiseerd in de loop van de 3 laatste oefeningen.

Na de analyse van de antwoorden selecteert de jury een maximum van 3 kandidaten. Zij zullen een lastenboek ontvangen waarin het onderwerp en de te volgen methodologie beter worden toegelicht.

De geselecteerde kandidaten worden dan uitgenodigd om binnen een bepaalde termijn (meestal 4 weken) een offerte over te maken.

Hoe wordt een openbare aanbesteding toegekend ?

Het lastenboek bevat een administratief en een technisch gedeelte dat bestaat uit een "pre-projectfiche".

Deze pre-projectfiche:

 • somt de vragen, die moeten worden beantwoord, op
 • vat de belangrijkste werken, gekend over het onderwerp, samen
 • stelt een onderzoeksmethodologie en een studiedesign voor
 • maakt een schatting van de termijn en de medewerkers die nodig zijn om tot het gewenste resultaat te komen.

De offerte van de geselecteerde kandidaten moet niet alleen gebaseerd zijn op de pre-projectfiche, maar haar ook verfijnen, vervolledigen, eventueel met varianten, om zo te tonen hoe de kandidaat van plan is om het onderwerp concreet te behandelen. 

Na dat de jury de offertes heeft bestudeerd onderhandelt het KCE eventueel met de kandidaten om bepaalde punten eventueel nog te preciseren en om uiteindelijk tot een "projectfiche" te komen. Deze vormt de contractuele basis van de aanbesteding met de kandidaat die de interessantste offerte heeft voorgesteld op basis van de volgende criteria:

 • toepasselijkheid van de concretisering van de voorgestelde methodologie
 • voorstellen tot verbetering van de pre-projectfiche
 • prijs
 • beschikbaarheid en competentie van de onderzoekers die effectief aan het project zullen werken.
published on 30-06-2011