Logo of the Belgian government
 

Opstellen van het definitieve jaarprogramma 2018 (tweede fase)

Het KCE bereidt momenteel zijn werkprogramma voor 2018 voor.

De studievoorstellen kunnen vóór 06 september 2017 om 20u00 worden ingediend door middel van een online formulier.

Voorbeeld formulier

1. Grondige evaluatie van de voorstellen

Na goedkeuring van het voorlopige jaarprogramma door de Raad van Bestuur, maken de KCE-onderzoekers een gewijzigde project fiche op voor elk van de ongeveer twintig voorstellen op de shortlist. Op die manier  kan het studievoorstel verder worden verfijnd en kan zijn haalbaarheid beter worden nagegaan. De volgende aspecten worden bekeken: de probleemstelling, de beleidsrelevantie, de reeds bestaande kennis over het onderwerp, de onderzoeksvragen,de methodologie en de noodzakelijke gegevens. Er wordt ook een inschatting gemaakt van de tijd en de middelen die nodig zullen zijn om de studie uit te voeren.

2. Rangschikking voor het definitieve programma

Dankzij de informatie op de gewijzigde project fiches kunnen de scores, die bij de pre-selectie  werden toegekend, worden geherevalueerd en eventueel naar boven of naar beneden worden bijgestuurd. Vervolgens worden de voorstellen opnieuw gerangschikt volgens dalende prioriteit.

Deze rangschikking bevat drie groepen :

  • De eerste groep bevat de projecten met de hoogste globale score. Zij worden effectief geselecteerd voor het jaarprogramma 2018.
  • De tweede groep bevat enkele projecten met een hoge globale score, die moeilijker zijn uit te voeren. Ze zullen enkel behandeld worden als er nieuwe mogelijkheden zijn (op gebied van tijd of medewerkers).
  • De derde groep bevat projecten die uitgesloten worden, omdat na een meer grondige studie blijkt dat ze niet haalbaar of opportuun zijn.

3. opmaken van het definitieve jaarprogramma 2018

In december, na het hierboven omschreven selectieprocedure te hebben doorlopen, keurt de Raad van Bestuur het jaarprogramma 2018 goed. Het bevat:

  • ongeveer 20 nieuwe projecten die als prioritair werden geklasseerd
  • internationale projecten (in het kader van European network for Health Technology Assessment (EUnetHTA) en HiT)
  • ad hoc projecten (bv. studies die in de loop van het jaar kunnen worden aangevraagd door de minister, Technische raden of door de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van het RIZIV) en interne methodologische projecten die noodzakelijk geacht worden voor een goede werking van het KCE. 
published on 01-06-2016