Logo of the Belgian government
 

Nationale samenwerking

logo inami

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) 
Opdracht: de geneeskundige prestaties die door de verplichte verzekering gedekt zijn beheren en organiseren (tarifering, reglementering, nomenclatuur, verzekerbaarheid van rechthebbenden, ...);beheren van de uitkeringen (wegens arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust of voor begrafeniskosten); het toekennen van de invaliditeitspensioenen ingevolge de besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden; controleren van de naleving door de zorgverleners en de verzekeringsinstellingen van de wets- en verordeningsbepalingen (inzonderheid het gebruik van de nomenclatuur) ; organiseren van het overleg tussen de verschillende actoren van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

logo SPF santé publique

De Federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Opdracht: samen bouwen aan een transparant, dynamisch en wetenschappelijk gefundeerd beleid dat zorgt voor ieders gezondheid, een veilige voedselketen en een beter leefmilieu, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst.

logo SPF sécurité sociale

De missie van de FOD Sociale Zekerheid bestaat erin de de rol van catalysator te spelen voor de overheden, de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers alsook voor de openbare instellingen van sociale zekerheid teneinde de houdbaarheid van de sociale zekerheid te waarborgen. Deze moet verzekeren dat een afdoende sociale bescherming geboden blijft, dat iedereen op een correcte manier kan genieten van zijn sociale rechten en dat iedereen overtuigd is van de noodzaak om correct bij te dragen tot de sociale zekerheid.

<img style="WIDTH: 62px; HEIGHT: 35px" alt="logo cpvp" src="/images/uploaded/633263135974835000.jpg" data-cke-saved-src="/images/uploaded/633263135974835000.jpg" border="0"/>

Het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid beschermt de privacy van de verzekerden binnen het Belgische sociale zekerheidsnetwerk bij de verwerking van hun gegevens. Het houdt ook bijzonder toezicht op de mededeling van gezondheidsgegevens.

logo AIM

Het Intermutualistisch Agentschap (IMA) is een vzw die in oktober 2002 door de zeven verzekeringsinstellingen (VIs) werd opgericht.
De doelstelling van het IMA, aldus de programmawet, bestaat erin om "de door de verzekeringsinstellingen verzamelde gegevens te analyseren in het kader van hun opdachten en de informatie hieromtrent te verstrekken"

logo CEBAM

Het Centrum voor Evidence Based Medicine (CEBAM) heeft als doel het implementeren van Evidence-Based Medicine zowel in de dagelijkse, medische en paramedische praktijk in België, als binnen de beleidsondersteunende organen en diensten.

EBMPracticeNet is een gratis online kennisdatabank met praktijkrichtlijnen en algemene EBM-informatie.  Ebmpracticenet.be is vlot doorzoekbaar en helpt de zorgverlener om ‘at the point-of-care’ op eenvoudige en efficiënte wijze de juiste informatie te vinden in het brede EBM-aanbod. ​​​

U hebt een praktijkvraag? EBMPracticeNet biedt u de snelste en meest betrouwbare weg naar evidence-based richtlijnen

logo CBIP

Het B.C.F.I. verzekert permanente vorming en zorgt ervoor dat de kennis van de farmacotherapie bij artsen, apothekers en tandartsen op peil wordt gehouden.

logo portail fédéral

De Federale Portaalsite richt zich tot burgers, ondernemingen en ambtenaren. De informatie is georganiseerd volgens de noden van de gebruiker. De portaalsite zal regelmatig worden uitgebreid met actuele informatie en biedt administraties de mogelijkheid om rechtstreeks informatie uit te wisselen.

Het Kankerregister verzamelt gegevens over alle nieuwe diagnoses van kanker in België en brengt de aard en de omvang van kanker in België in beeld. Het Kankerregister publiceert incidentiecijfers tot op gewestelijk niveau geaggregeerd per regio, geslacht, incidentiejaar en 5-jaar leeftijdcategorie.

 

published on 10-07-2011