Logo of the Belgian government
 

Een studie voorstellen voor het KCE jaarprogramma

Het KCE bereidt momenteel zijn werkprogramma voor 2018 voor.

De studievoorstellen kunnen vóór 06 september 2017 om 20u00 worden ingediend door middel van een online formulier.

De toelatings-en selectiecriteria kunnen hier worden geraadpleegd.

Voorbeeld formulier

De selectie van de studieonderwerpen gebeurt vervolgens in de volgende stappen: 

1. TOELATINGSCRITERIA

Om in aanmerking te komen moet het voorstel aan de volgende voorwaarden voldoen :

 • Werd het formulier tijdig bij het KCE ingediend, dus uiterlijk op 6 september 2017 om 20u00
 • Is het formulier volledig en duidelijk ingevuld ?  Kunnen we het prioriteitsniveau van het voorgestelde onderwerp bepalen volgens de hieronder vermelde voorwaarden? 
 • Behoort het onderwerp tot één van de volgende domeinen van het KCE :
  - Good Clinical Practice (klinische praktijkrichtlijnen)
  - Health Technology Assessment
  - Health Services Research
  Onderzoeksvragen  waarvoor de financiering van diagnostische of therapeutische interventionele studies nodig is (clinical trials) zullen niet worden weerhouden, maar kunnen eventueel in aanmerking komen voor het KCE Trials programma.
 • Werd het onderwerp nog niet behandeld in een KCE-rapport? Wordt er momenteel geen studie over dit onderwerp uitgevoerd bij het KCE of bij een andere overheidsinstelling (Hoge Gezondheidsraad , WIV,…)? Alle reeds gepubliceerde of lopende KCE-studies kunnen worden gevonden op de KCE-website.

2. PRIORITEITSCRITERIA

In september rangschikt het KCE de onderwerpen, op basis van de volgende criteria:

 • Beleidsrelevantie van het onderwerp : kan een onderzoek over het onderwerp de beleidsmakers ondersteunen bij het nemen van een beslissing in de gezondheidszorg ?
 • Frequentie, ernst en ruimte voor verbetering van het gezondheidsprobleem waarover het voorgestelde onderwerp gaat ;
 • Haalbaarheid van de studie

Voor meer details over de prioriteitscriteria en de methodologie, klik hier .

Om er zeker van te zijn dat deze evaluatie zo objectief mogelijk gebeurt, worden alle voorstellen geanonimiseerd.

3. SELECTIE VAN DE ONDERWERPEN

EERSTE FASE

 • In oktober worden de gerangschikte onderwerpen voorgelegd aan de Raad van Bestuur van het  KCE. Deze zal dan een pre-selectie maken (shortlist) van de onderwerpen  voor het voorlopige jaarprogramma 2018 ;
 • De indieners van de studieonderwerpen worden in de loop van november op de hoogte gebracht van de opname (of niet) van hun onderwerp  op deze shortlist.

Voor de methodologische details bij het opstellen van de shortlist: link  

TWEEDE FASE

 • Over elk pre-geselecteerd onderwerp voert het KCE een eerste analyse uit. Daarbij worden de methodologische haalbaarheid, de beschikbaarheid van de gegevens en de werklast voor het uitvoeren van de  studie meer nauwkeurig nagegaan ;
 • Enkel de onderwerpen die uitvoerbaar zijn binnen de beperkingen van tijd, budget en personeel worden voorgesteld voor het definitieve jaarprogramma;
 • De onderwerpen worden ter goedkeuring voorgelgd aan de Raad van Bestuur van december, die het jaarprogramma 2018 vastlegt; 
 • De indieners van de studieonderwerpen worden in de loop van januari op de hoogte gebracht van de opname (of niet) van hun onderwerp in het jaarprogramma 2018.

Voor de methodologische details van deze fase: link  

4. WIE VOERT DE STUDIE UIT ?

 • de KCE-onderzoekers of
 • de KCE-onderzoekers in samenwerking met één of meerdere externe teams die werden geselecteerd in het kader van een openbare aanbesteding. 

De indiener van het studievoorstel wordt eventueel als extern expert uitgenodigd. Hij zal ook de kans krijgen om deel te nemen aan de openbare aanbesteding, als deze door het KCE gelanceerd wordt. 

published on 01-06-2016